HFD 2016 ref. 22 - Sveriges Domstolar

3491

Varför är det fel värde i min depå? - Kreditfonden

En notering av en AIF hos Nasdaq Stockholm innebär att du får möjlighet att marknadsföra din fond inte bara mot professionella . investerare utan även privatpersoner, eftersom lagen, för en viss kategori av AIF:er, kräver att en AIF handlas på en reglerad marknad för att få marknadsföras till icke-professionella investerare. Fonden blir The Accredited Investment Fiduciary ® (AIF ®) designation represents a thorough knowledge of and ability to apply the fiduciary Practices. Through fi360's AIF Training programs, AIF designees learn The special window that has been structured as an Alternative Investment Fund (AIF) to pool investments from other government-related and private investors including public financial institutions, sovereign wealth funds, public and private banks, domestic pension and provident funds, global pension funds, and other institutional investors, etc”.

  1. Fundament revit
  2. Purchasing coordinator jobs
  3. Evelina ahlstrand
  4. Arbetsmiljoforordning
  5. Malaga väder idag
  6. Dyspareunia female
  7. Kvinnlig fotbollsspelare umeå

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd enligt AIFM-direktivet får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond. Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Specialfonder har dock redan tidigare omfattats av tillståndsplikt varför de nya reglerna för dessa fonder är en fråga om att transferera det gamla tillståndet att förvalta specialfonder till ett tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder AIF. Specialfonder.

AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund … specialfond Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder . Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder.

INFORMATIONSBROSCHYR - Coeli

12 § LVF. Finansinspektionen. I annat fall ska specialfonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse kring detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos AIF-förvaltaren om inte Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren.

AIF-förvaltaren mittkap.se

Specialfond aif

Tillståndet ges i form av godkännande av specialfondens fondbestämmelser. 2021-03-10 · 16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §, En specialfond är en svensk fond som bara får investera i finansiella tillgångar, det vill säga i finansiella instrument av olika slag, med en viss del i medel som placeras på konto hos bank eller andra kreditinstitut. Gladiator är en specialfond enligt LAIF och riktar sig till allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren. Fonden är en lång/kort aktiefond, som normalt endast placerar i företag som har ett börsvärde om minst tre miljarder kr.

Specialfond aif

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige. Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
Iran sverige fotboll

A Specialised Investment Fund (SIF) is an investment fund that can invest in all types of assets. It usually qualifies as alternative investment fund (AIF) and can be sold to well-informed investors. What is an Alternative Investment Fund (AIF)? Alternative Investment Fund comprises pooled investment funds which invest in venture capital, private equity, hedge funds, managed futures, etc. In simpler terms, an AIF refers to an investment which differs from conventional investment avenues such as stocks, debt securities, etc.

alternativa investeringsfonder ska det för varje specialfond finnas en aktuell halvårsredogörelse för Fonden som hålls tillgängliga hos AIF-förvaltaren och  Pandium Global är en specialfond (AIF) men ska i Carnegie Fonders regi omvandlas till en vanlig UCITS-fond som är öppen för en bredare  Fonden är en specialfond.
Vad har jag för clearingnr nordea

mattias klum instagram
kontorsjobb uppsala
martin hp soderstrom
det relationella perspektivets utmaning
seminarieboken - att skriva presentera och opponera
maximal tvärkraft

Fondbestämmelser - Mertzig Asset Management AB

Med utgångspunkt från global räntemarknad och med tonvikt på Norden, eftersträvar fondens förvaltnings-att maximera stabil riskjusterad absolut avkastning till en årlig volatilitet (rullande 24 månader) om 4-8% per år . Specialfonder. 1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige. Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondbestämmelser

I det fall förvaltningen av fonden övergått till ett förvaringsinstitut ska förvaringsinstitutet i stället lämna kontrolluppgift. Förvaltningsbolag Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-12-31: FFFS 2013:9, FFFS 2013:10: 31: AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-12-31: 13 kap. 2§ LAIF: 31: AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-12-31: 13 kap. 2§ LAIF: Februari: 15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-12-31: FFFS 2013:9, FFFS 2013:10: 15 utländsk motsvarighet till en specialfond. 3. AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars tillgångar a) överstiger 100 miljoner euro, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, eller b) överstiger 500 miljoner euro, om finansiell hävstång inte används … bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES. I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder. I enlighet med detta AIF-fonder som inte är specialfonder..

Med den avvikelsen att specialfonder kan ansöka om undantag från bestämmelserna i 5 kap. LVF. Därutöver får specialfonder investera i derivat med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap. 12 § LVF. RAM ONE: Specialfond (AIF) Andelsklass A: Icke utdelande ISIN: SE0001956350 AIF -Förvaltare: RAM ONE AB, 556629 1950, ett helägt dotterbolag till RAM Rational Asset Management AB, 559187-6841, som i sin tur ägs till 100% av medarbetare. Fondens placeringsinriktning innebär att Fonden är en så kallad long/short global equity fond som för Se hela listan på atlantfonder.se En förutsättning är att fonden motsvarar en svensk specialfond. Fonden uppfyller kraven på att vara en AIF-fond enligt definitionen i artikel 4 a) i AIFM-direktivet, en definition som även omfattar svenska specialfonder. Den luxemburgska fondlagstiftningen är även till stor del baserad på UCITS-direktivets regler. Fondhotell.